Accord nhựa Suremark SQ-9080C (50 bộ)
28,600.00 ₫ 28,600.00 ₫ 28600.0 VND
Accord nhựa Unicorn/ Techno (50 bộ)
16,170.00 ₫ 16,170.00 ₫ 16170.0 VND
Accord sắt SDI (50 bộ)
22,000.00 ₫ 22,000.00 ₫ 22000.0 VND
Bao rác công nghiệp đen 90x120cm
42,900.00 ₫ 42,900.00 ₫ 42900.0 VND
Bao rác tiểu 44x56cm
35,200.00 ₫ 35,200.00 ₫ 35200.0 VND
Bao rác trung 55x65cm
35,200.00 ₫ 35,200.00 ₫ 35200.0 VND
Bao rác đại 64x78cm
35,200.00 ₫ 35,200.00 ₫ 35200.0 VND
Bao thư trắng 12x18cm ĐL80 có keo (100 cái/xấp)
24,090.00 ₫ 24,090.00 ₫ 24090.0 VND
Bao thư trắng 12x18cm ĐL80 không keo (100 cái/xấp)
21,450.00 ₫ 21,450.00 ₫ 21450.0 VND
Bao thư trắng 12x22cm ĐL100 có keo (100 cái/xấp)
32,890.00 ₫ 32,890.00 ₫ 32890.0 VND
Bao thư trắng 12x22cm ĐL100 không keo (100 cái/xấp)
30,800.00 ₫ 30,800.00 ₫ 30800.0 VND
Bao thư trắng 12x22cm ĐL80 có keo (100 cái/xấp)
24,970.00 ₫ 24,970.00 ₫ 24970.0 VND
Bao thư trắng 12x22cm ĐL80 không keo (100 cái/xấp)
24,750.00 ₫ 24,750.00 ₫ 24750.0 VND
Bao thư trắng A4 25x35cm ĐL100 (100 cái/xấp)
90,750.00 ₫ 90,750.00 ₫ 90750.0 VND
Bao thư trắng A5 18x24cm ĐL100 (100 cái/xấp)
55,000.00 ₫ 55,000.00 ₫ 55000.0 VND
Bao thư vàng A3 quấn dây gáy 5cm (31x41x5cm)
14,300.00 ₫ 14,300.00 ₫ 14300.0 VND
Bao thư vàng A4 25x35cm ĐL80 (100 cái/xấp)
72,600.00 ₫ 72,600.00 ₫ 72600.0 VND
Bao thư vàng A4 quấn dây gáy 3.5cm (36x26x3.5cm)
7,700.00 ₫ 7,700.00 ₫ 7700.0 VND
Bao thư vàng A4 quấn dây gáy 7cm (36x26x7cm)
8,250.00 ₫ 8,250.00 ₫ 8250.0 VND