Tính chính xác thuế tại Mỹ bằng TaxCloud

Việc tích hợp TaxCloud cho phép bạn tính toán chính xác thuế bán hàng ở mọi địa chỉ trên đất nước Mỹ, theo dõi những sản phẩm nào được miễn thuế bán hàng và những tiểu bang nào được áp dụng mức miễn trừ. TaxCloud cập nhật và tính thuế bán hàng theo thời gian thực cho mọi tiểu bang, thành phố và khu vực tài phán đặc biệt ở Mỹ.


Cấu hình 

Trong TaxCloud

 • Tạo một tài khoản miễn phí trên trang web TaxCloud

 • Đăng ký trang web Odoo của bạn trên TaxCloud để nhận ID APIAPI key.
  ../../../../../_images/taxcloud01.png

 • Trong Cài đặt trên TaxCloud, nhấp vào Vị trí (Locations) để nhập vị trí của (các) văn phòng và (các) kho hàng bạn có.

 • Cũng trong cài đặt trên TaxCloud, nhấp vào Quản lý thuế các tiểu bang (Manage Tax States) để xác minh các tiểu bang mà bạn thu thuế bán hàng.


Trong Odoo

 • Vào phân hệ Hóa đơn (Invoicing) hoặc Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) và tick vào ô TaxCloud - Tính thuế suất dựa trên mã ZIP của Mỹ (TaxCloud - Compute tax rates based on U.S. ZIP codes) (lưu ý: sử dụng địa chỉ thực tế một cách chính xác và đầy đủ) 

 • Nhập thông tin đăng nhập TaxCloud của bạn.

 • Nhấp vào LƯU để lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn.
  ../../../../../_images/taxcloud02.png

 • Nhấp vào biểu tượng tải lại bên cạnh mũi tên thuộc Danh mục mặc định (Default Category) để nhập các danh mục sản phẩm TIC từ TaxCloud (Mã thông tin tính thuế). Một số danh mục có thể ám chỉ mức giá cụ thể hoặc thu hút các loại sản phẩm/ dịch vụ miễn trừ.

 • Chọn Mã TIC (TIC Code) mặc định của bạn và sẽ áp dụng cho bất kỳ sản phẩm mới nào được tạo ra.

 • Đặt một Danh mục TaxCloud TIC cụ thể trên tab Thông tin chung (General Information) của Sản phẩm hoặc trên Danh mục Sản phẩm.

 • Đảm bảo thông tin địa chỉ công ty đầy đủ (bao gồm cả tiểu bang và mã zip). Đi tới Cài đặt (Settings) > Người dùng & Công ty (Users & Companies) > Công ty (Companies) để mở và chỉnh sửa hồ sơ Công ty của bạn.

Tự động đăng thuế vào đúng tài khoản phải nộp thuế

 • Với mỗi công ty sử dụng TaxCloud, có thể cần tạo Mặc định do người dùng xác định (User-Defined Default) để các khoản thuế mới do tích hợp TaxCloud tạo ra được tạo với đúng tài khoản Phải trả thuế (Tax Payable).

Nhắc nhở
Tài khoản mặc định do người dùng xác định (User-Defined Default) ảnh hưởng đến tất cả các bản ghi khi tạo. Có nghĩa là mọi khoản thuế mới sẽ được thiết lập để ghi nhận thu nhập trong tài khoản Phải trả thuế (Tax Payable account) đã chỉ định, trừ khi thuế được chỉnh sửa theo cách thủ công để chỉ định một tài khoản thu nhập khác (hoặc có một tài khoản Mặc định do Người dùng Xác định  (User-Defined Default) khác được ưu tiên hơn).
 • Vào phân hệ Kế toán (Accounting) ‣ Cấu hình (Configuration) ‣ Biểu đồ Tài khoản (Chart of Accounts), chọn tài khoản Phải nộp thuế (Tax Payable account) cho công ty. Lưu ý về tài khoản id trong chuỗi URL
  ID của tài khoản có thể được tìm thấy trong chuỗi URL là 'id = ...'.

 • Kích hoạt chế độ nhà phát triển, sau đó đi tới Cài đặt (Settings) > Kỹ thuật (Technical) > Hành động (Actions) > Mặc định do người dùng xác định (User-Defined Defaults) và nhấp vào Tạo (Create)

 • Nhấp vào Trường (Field) sau đó nhấp vào mũi tên để hiện lên các menu và chọn Tìm kiếm thêm (Search More)
  Nhấp vào 'Tìm kiếm Thêm' trong trình đơn thả xuống 'Trường'.

 • Trong hộp tìm kiếm của cửa sổ mở lên, lọc mô hình tax.repartition.line và trường account . Chọn account trường của tax.repartition.line mô hình.
  Chọn trường 'tài khoản' của mô hình 'tax.repartition.line'.

 • Tại trường Giá trị Mặc định (Default Value), hãy nhập ID của tài khoản phải nộp thuế của công ty. Sau đó, tại trường Công ty (Company) chọn công ty sẽ áp dụng cho cài đặt cấu hình này. Nhấp vào Lưu (Save)
  Nhập ID của tài khoản phải nộp thuế của công ty.


Cách thức hoạt động

Việc ấn định thuế tự động hoạt động nhờ các vị thế tài chính (xem Vị trí tài chính (lập bản đồ thuế và tài khoản) ). Một vị thế tài chính được tạo ra khi cài đặt TaxCloud và giúp mọi thứ đều hoạt động một cách hiệu quả.

Bạn có thể cài đặt cấu hình Odoo để tự động phát hiện những khách hàng nào nên sử dụng vị thế tài chính này. Để thiết lập, bạn vào phân hệ Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Vị trí Tài chính (Fiscal Positions) để mở và chỉnh sửa hồ sơ.
../../../../../_images/taxcloud03.png

Giờ đây, vị thế tài chính này đã được tự động đặt trên mọi đơn đặt hàng bán hàng, đơn đặt hàng trên web hoặc hóa đơn đối với khách hàng tại Mỹ. Điều này kích hoạt tính toán thuế tự động.
../../../../../_images/taxcloud04.png

Thêm (các) sản phẩm của bạn. Bạn có hai lựa chọn để nhận Thuế bán hàng trên Đơn đặt hàng: 

C1: Xác nhận nó

C2: Có thể lưu nó và từ Action Menu , chọn Cập nhật thuế với TaxCloud ( Update Taxes with TaxCloud).

Phiếu giảm giá và khuyến mãi 

Nếu bạn sử dụng Phiếu giảm giá hoặc Chương trình khuyến mại, việc tích hợp với Taxcloud có hơi khác biệt.

Vấn đề nằm ở chỗ Taxcloud không chấp nhận các dòng có số tiền âm như một phần của việc tính thuế.Có nghĩa là số lượng các dòng được thêm vào bởi chương trình khuyến mại phải được suy ra từ tổng số các dòng mà nó tác động. Điều này đồng nghĩa với việc các đơn đặt hàng sử dụng phiếu giảm giá hoặc khuyến mại với vị thế tài chính Taxcloud phải được lập hóa đơn hoàn toàn - bạn không thể tạo hóa đơn để giao hàng từng phần, v.v.

Ngoài ra, có một điều bạn sẽ thấy trong giao diện người dùng. Ví dụ bạn bán một sản phẩm thuộc danh mục Taxcloud [20110] Máy tính và đang có chương trình khuyến mại giảm giá 50%. Nếu thuế suất cho sản phẩm cụ thể này là 7%, thuế suất sẽ được tính từ tích hợp Taxcloud sẽ hiển thị 3,5%. Điều này xảy ra bởi vì chiết khấu được bao gồm trong giá được gửi đến Taxcloud, nhưng trong Odoo, chiết khấu này hoàn toàn nằm ở một dòng khác. Vào cuối ngày, cách tính thuế của bạn sẽ chính xác (vì thuế 3,5% trên giá đầy đủ tương đương với thuế 7% trên một nửa giá), nhưng điều này có thể sẽ làm bạn khó hiểu.


=> Xem thêm
Vị thế tài chính (phân phối các loại thuế và tài khoản)