Thuế

Có rất nhiều loại thuế và việc áp dụng chúng rất khác nhau, chủ yếu phụ thuộc vào mô hình kinh doanh, tính bản địa hóa của công ty. Để đảm bảo các loại thuế được lưu lại và sử dụng với độ chính xác, công cụ thuế của Odoo hỗ trợ tất cả các loại sử dụng và tính toán.

Kích hoạt thuế bán bán hàng từ chế độ xem danh sách 

Là một phần của Gói bản địa hóa tài chính , hầu hết thuế bán hàng của quốc gia bạn đã được định cấu hình sẵn trên cơ sở dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, chỉ một vài trong số đó được kích hoạt theo mặc định. Vì vậy, bạn có thể kích hoạt những loại phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Để kích hoạt Thuế bán hàng, hãy chuyển đến Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Thuế (Taxes) và sử dụng nút bật tắt Kích hoạt để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt thuế.
Kích hoạt thuế được định cấu hình trước trong Odoo Accounting

Cấu hình 

Để chỉnh sửa hoặc tạo Thuế (Taxes), hãy vào phân hệ Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Thuế (Taxes) và mở một khoản thuế hoặc nhấp vào Tạo (Create) 
Phiên bản thuế trong Odoo Accounting

Quan trọng 
Thuế có ba nhãn khác nhau, mỗi nhãn có một mục đích sử dụng cụ thể. Tham khảo bảng sau để xem chúng được hiển thị ở đâu.

Tên thuế

Nhãn trên hóa đơn

Nhóm thuế

Kết thúc sau

Cột thuế trên hóa đơn đã xuất

Trên dòng Tổng trên các hóa đơn đã xuất


Tùy chọn cơ bản

Tên thuế

Tên thuế mà bạn muốn hiển thị cho người dùng phụ trợ. Đây là nhãn bạn thấy khi chỉnh sửa Đơn đặt hàng, Hóa đơn, Sản phẩm,...

Tính thuế

 • Nhóm thuế
  Thuế này là sự kết hợp của nhiều loại thuế phụ. Bạn có thể thêm bao nhiêu loại thuế bạn muốn, theo thứ tự bạn muốn chúng được áp dụng.

Quan trọng
Đảm bảo rằng trình tự thuế là chính xác, vì thứ tự của chúng có thể ảnh hưởng đến việc tính toán số tiền của các loại thuế, đặc biệt một trong các loại thuế ảnh hưởng đến cơ sở của các loại thuế tiếp theo.
 • Cố định

Thuế có một số tiền cố định theo đơn vị tiền tệ mặc định. Bất kể giá bán là bao nhiêu thì giá trị thuế vẫn giữ nguyên

Ví dụ: một sản phẩm có Giá bán là $ 1000 và chúng tôi áp dụng mức thuế cố định là $ 10 . Sau đó chúng tôi có:


Giá bán sản phẩm 

Giá chưa thuế

Thuế

Tổng cộng

1.000

1.000

10

1.010,00


 • Phần trăm giá 

Giá bán là cơ sở chịu thuế: số thuế được tính bằng cách nhân giá bán với tỷ lệ phần trăm của thuế.

Ví dụ: một sản phẩm có Giá bán là $ 1000 và áp dụng 10% thuế Giá. Sau đó chúng tôi có:


Giá bán sản phẩm 

Giá chưa thuế

Thuế

Tổng cộng

1.000

1.000

100

1.100,00


 • Phần trăm thuế giá đã bao gồm 

Tổng số là cơ sở chịu thuế: số thuế tính theo tỷ lệ phần trăm của Tổng số.

Ví dụ: một sản phẩm có Giá bán là $ 1000 và chúng tôi áp dụng 10% thuế Giá đã bao gồm thuế. Sau đó chúng tôi có:


Giá bán sản phẩm 

Giá chưa thuế

Thuế

Tổng cộng

1.000

1.000

111,1

1.111,11


Hoạt động

Chỉ các loại thuế đang ở trạng thái hoạt động mới có thể được thêm vào tài liệu mới.

Quan trọng
Không thể xóa các khoản thuế đã được sử dụng. Thay vào đó, bạn có thể hủy kích hoạt chúng để ngăn việc sử dụng trong tương lai.


Ghi chú
Trường này có thể được sửa đổi từ Dạng xem Danh sách (List View). Xem mục trên để biết thêm chi tiết


Phạm vi thuế 

Phạm vi thuế xác định ứng dụng của thuế trong các tình huống, cũng hạn chế nơi sử dụng

 • Bán hàng : Hóa đơn khách hàng, Thuế khách hàng của sản phẩm, v.v.

 • Mua hàng : Hóa đơn của nhà cung cấp, Thuế của nhà cung cấp sản phẩm, v.v.

 • Không có

Mẹo
Bạn có thể sử dụng phạm vi ”Không” cho các loại thuế mà bạn muốn bao gồm trong Nhóm các loại thuế nhưng không muốn liệt kê cùng với các loại thuế Mua hàng hoặc Bán hàng khác.


Tab định nghĩa 

Phân bổ chính xác số tiền cơ sở chịu thuế hoặc tỷ lệ phần trăm thuế đã tính cho nhiều tài khoản và Lưới thuế.
Allocate tax amounts to the right accounts and tax grids

 • Dựa trên:

  • Cơ sở: giá trên dòng hóa đơn

  • % thuế: phần trăm thuế đã tính.

 • Tài khoản: nếu được xác định, một Mục Nhật ký bổ sung được ghi lại.

 • Lưới thuế: được sử dụng để tạo Báo cáo thuế tự động, theo quy định của mỗi quốc gia.


Tab tùy chọn nâng cao

Nhãn trên hóa đơn

Nhãn thuế,  được hiển thị trên mỗi dòng hóa đơn trong cột Thuế (Taxes) . Đây là nhãn hiển thị cho người dùng cuối , trên hóa đơn đã xuất, trên Cổng thông tin khách hàng…

Nhãn trên hóa đơn được hiển thị trên mỗi dòng hóa đơn

Nhóm thuế

Chọn thuế thuộc Nhóm thuế nào. Tên Nhóm thuế là nhãn được hiển thị phía trên dòng Tổng số trên các hóa đơn đã xuất và Cổng thông tin khách hàng.

Các nhóm thuế bao gồm các lần lặp lại khác nhau của cùng một loại thuế. Điều này có thể hữu ích khi bạn phải ghi lại các khoản thuế khác nhau theo vị thế tài chính.
Tên Nhóm thuế khác với Nhãn trên Hóa đơn

Trong ví dụ trên, mức thuế 0% dành cho khách hàng ở Châu Âu. Nó ghi lại số tiền trên các tài khoản cụ thể và với mạng lưới thuế cụ thể. Tuy nhiên, đối với khách hàng, đó là thuế 0%. Đó là lý do tại sao Nhãn trên Hóa đơn (Label on Invoices) cho biết 0% EU , và tên Nhóm thuế, phía trên dòng Total, cho biết 0%

Bao gồm trong chi phí phân tích

Với tùy chọn này được kích hoạt, số tiền thuế được chỉ định cho cùng một Tài khoản phân tích (Analytic Account) như dòng hóa đơn.

Bao gồm trong Giá

Với tùy chọn này được kích hoạt, tổng (bao gồm cả thuế) bằng Giá bán (Sales Price)

Tổng = Giá bán = Giá đã tính chưa bao gồm thuế + thuế

Ví dụ: một sản phẩm có Giá bán là $ 1000 và chúng tôi áp dụng 10% thuế, đã bao gồm trong giá . Sau đó chúng tôi có:


Giá bán sản phẩm 

Giá chưa thuế

Thuế

Tổng cộng

1.000

900,10

90,9

1.000,00

Ghi chú
Nếu bạn cần xác định giá chính xác, cả giá đã bao gồm thuế và chưa bao gồm thuế, vui lòng tham khảo thêm về Quản lý giá cho B2B (không bao gồm thuế) và B2C (đã bao gồm thuế)


Ghi chú
    + Hóa đơn (Invoice): Theo mặc định, dòng tổng phụ được hiển thị trên hóa đơn của bạn là Không bao gồm thuế (Tax-Excluded). Để hiển thị Tổng phụ của Dòng đã Bao gồm Thuế (Tax-Included), hãy chuyển đến Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt (Settings) > Hóa đơn của Khách hàng  (Customer Invoices), và chọn Đã bao gồm Thuế (Tax-Included) trong trường Hiển thị Thuế của dòng tổng phụ (Line Subtotals Tax Display), sau đó nhấp vào Lưu (Save).
    + Thương mại điện tử (eCommerce): Theo mặc định, giá hiển thị trên trang web Thương mại điện tử của bạn không bao gồm thuế (Tax-Excluded). Để hiển thị giá Đã bao gồm thuế (Tax-Included), hãy chuyển đến Trang web (Website) > Cấu hình (Configuration) > Cài đặt  (Settings) > Định giá (Pricing), và chọn Đã bao gồm thuế (Tax-Included) trong trường Giá sản phẩm (Product Prices) sau đó nhấp vào Lưu (Save).

Cơ sở ảnh hưởng của các khoản thuế tiếp theo

Với tùy chọn này, tổng số thuế đã bao gồm sẽ trở thành cơ sở chịu thuế cho các loại thuế khác áp dụng cho cùng một sản phẩm.

Bạn có thể định cấu hình Nhóm thuế mới bao gồm thuế này hoặc thêm trực tiếp vào dòng sản phẩm.
Thuế sinh thái được tính trên cơ sở thuế VAT 21%

Cảnh báo

Thứ tự bạn thêm thuế cho một dòng sản phẩm không ảnh hưởng đến cách tính số tiền. Nếu bạn thêm thuế trực tiếp trên một dòng sản phẩm, chỉ chuỗi thuế xác định thứ tự áp dụng chúng.

Để sắp xếp lại trình tự, hãy chuyển đến Kế toán (Accounting) > Cấu hình (Configuration) > Thuế (Taxes) và kéo và thả các dòng có chốt bên cạnh tên thuế.
Trình tự các loại thuế trong Odoo xác định loại thuế nào được áp dụng trước