Marketing

Tổng quan hướng dẫn sử dụng các phân hệ liên quan đến Marketing của Odoo ERP, giúp hoạt động tiếp thị đơn giản và dễ dàng hơn.